Vilkår for behandling af kunders persondata

Indsamling og behandling af personoplysninger

ALF henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditværdighedsvurdering undersøger ALF, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. ALF opdaterer oplysningerne løbende. Derudover indhentes der ved kreditværdighedsvurdering oplysninger fra e-skat, på baggrund af specifikt samtykke. Disse oplysninger gemmes i 30 dage, til brug ved evt. efterfølgende kreditværdighedsvurdering i denne periode. 

ALF modtager ydermere oplysninger fra koncernselskaber ved disses underretning til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) efter hvidvasklovgivningen. Derudover modtager ALF oplysninger om dig fra koncernselskaber og samarbejdspartnere, i de tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller der i øvrigt er hjemmel hertil i lovgivningen. 

ALF opbevarer oplysningerne, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af data eller hvad der kræves efter lovgivningen. Herunder lov om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering hvorefter oplysninger, dokumenter og registreringer skal opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse. 

Grundlag for behandling af personoplysninger

For at være kunde i ALF er man forpligtet til at give ALF en række oplysninger som følge af lovgivningen eller aftaleforholdet. Lovgrundlaget for ALF’s behandling er den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder:

  • Hvidvaskloven 
  • Skattekontrolloven 
  • Bogføringsloven 
  • Kreditaftaleloven 
  • Betalingsloven
  • Databeskyttelsesloven

Derudover kan der ske behandling af personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med ALF, eller hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9 finder anvendelse.

Herunder foretager ALF behandling af personoplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for ALF. Det kan f.eks. være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- og betalingssikkerheden, samt til direkte markedsføring.

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

ALF’s ansatte har ifølge den finansielle lovgivning tavshedspligt. For at kunne opfylde vores aftaler, f.eks. hvis du har bedt os overføre et beløb til andre, så videregiver ALF de oplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen. 

ALF videregiver også personoplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, ALF er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven, SKAT i medfør af skattekontrolloven, Finanstilsynet i medfør af lov om finansiel virksomhed og Nationalbanken til bl.a. statistiske formål. 

Derudover videregives der med dit samtykke, eller hvis der er mulighed herfor i lovgivningen, herunder i den finansielle lovgivning, oplysninger internt i koncernen samt til eksterne samarbejdspartnere. Dette inkluderer videregivelse af kontaktoplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med tilbud om tilkøb af forsikringer. Endvidere udveksles personoplysninger, herunder oplysninger om cpr-nummer, samt oplysninger om eventuelle præmierestancer og skader med det forsikringsselskab, hvori udstyret, der er finansieret eller ejet af ALF, er forsikret og/eller ALF har noteret panthaverdeklaration. Disse kategorier af oplysninger kan desuden udveksles med det forsikringsselskab, hvori ALF måtte have tegnet panthaverinteresseforsikring. 

Såfremt der er afgivet kaution for forpligtelserne i henhold til en aftale indgået med ALF, kan oplysning om aftalens forløb, herunder om eventuel misligholdelse, videregives til kautionisten. 

Misligholder du dine forpligtelser over for ALF, kan ALF indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support kan der overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data. 

Indsigt i ALF's behandling af personoplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger ALF behandler, hvor personoplysningerne stammer fra, og hvad ALF anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe ALF opbevarer personoplysningerne, og hvem der modtager dine personoplysninger, i det omfang ALF videregiver personoplysninger.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til ALF’s forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom ALF’s know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten. 

Profilering og automatiske afgørelser

ALF træffer automatiske afgørelser herunder profilering iht. databeskyttelsesforordningen artikel 22, stk. 1 og 4. Du har mulighed for at få indsigt i hvordan afgørelsen er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk vurdering.

Rettelser eller sletning af ALF's oplysninger om dig

Hvis personoplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få personoplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen og gældende behandlingshjemler.

Begrænsning af behandling

Bestrider du korrektheden af de personoplysninger, som ALF har registreret, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som personoplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at ALF begrænser behandlingen af personoplysningerne til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset, indtil personoplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om ALF’s legitime interesser går forud for dine interesser. 

Har du krav på sletning af personoplysninger, som ALF har registreret, kan du i stedet anmode ALF om at begrænse behandlingen af personoplysningerne til opbevaring. Er behandling af de personoplysninger, ALF har registreret, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse personoplysninger begrænses til opbevaring. ALF har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Tilbagekaldelse af samtykke

Ved behandling af personoplysninger baseret på et samtykke har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage.

Dataportabilitet

Hvis ALF behandler personoplysningerne på baggrund af et samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de personoplysninger, du selv har leveret til ALF, udleveret i et elektronisk format.

Telefonoptagelser og anden kommunikation

For at sikre dokumentation for aftaler og korrekt betjening af dig kan ALF optage og gemme telefonsamtaler og anden kommunikation. 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

AL Finans A/S, CVR nr. 31433428 er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, ALF har modtaget om dig. Hvis du vil gøre brug af de ovenfor beskrevne rettigheder, eller i øvrigt har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte os på GDPR@Al-finans.dk eller skrive til os på adressen Sluseholmen 2, 2450 København SV. 

Klage over ALF's behandling af personoplysninger

Hvis du er utilfreds med ALF’s behandling af dine personoplysninger kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.