Vilkår for behandling af personoplysninger i AL Finans

Senest opdateret september 2023

Disse vilkår gælder for AL Finans’ behandling af dine oplysninger (”personoplysninger”). AL Finans er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der fremgår af disse vilkår.

Disse vilkår beskriver, hvordan og hvorfor AL Finans behandler dine personoplysninger og hvorledes vi opfylder de relevante krav på området.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Hvorfor behandler AL Finans oplysninger om dig, og hvad bruger AL Finans oplysningerne om dig til?

AL Finans behandler oplysninger om kunder eller potentielle kunder i AL Finans, uanset om der er tale om privat- eller erhvervskunder. Herudover behandler AL Finans oplysninger om samarbejdspartnere, eksempelvis bilforhandlere, hjemmesidebesøgende, modtagere af nyhedsbreve samt øvrige tredjeparter, såsom garantistillere, fuldmagtshavere samt andre privatpersoner, som AL Finans er i dialog eller samarbejder med. 

AL Finans behandler personoplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, betalinger, forsikringsformidling, kreditvurdering, intern kreditrisikostyring, inkasso, behandling af klager, nye produkter, diverse oplysninger om køb og forbrug af brændstof mv. ved tilkøb af benzinkort, analyser og markedsføring samt opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder til brug for identifikation af dig efter hvidvaskloven samt til indberetning til myndighederne.

Hvilke personoplysninger behandler AL Finans?

AL Finans behandler forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i eller hvordan din relation i øvrigt er med os.

Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Finansielle og økonomiske oplysninger
 • Oplysninger om datatrafik på vores digitale platforme
 • Følsomme oplysninger (som udgangspunkt kun i visse tilfælde hvis du er en politisk eksponeret person)
 • Oplysninger, der er krævet i henhold til lovgivningen

Identitetsoplysninger indhentes fra kopi af pas, kørekort, sundhedskort, IP-adresse eller tilsvarende.

Er du erhvervskunde, indhentes oplysninger om virksomhedens CVR.nr., juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne, oplysninger om virksomhedens reelle ejere samt opslag af virksomheden og de forskellige tilknyttede personer i forskellige databaser.

Ved udenlandsk adresse indhentes desuden oplysning om hjemland og udenlandsk skatteydernummer.

AL Finans behandler data som vedrører brugen af hjemmeside og AL Finans’ digitale platforme, herunder markedsføring.  

For erhvervskunder indhenter AL Finans desuden LEI-kode (legal entity identifier).

Når AL Finans beder om oplysningerne, er det frivilligt, om du vil afgive dem. Hvis du ikke ønsker at afgive de ønskede oplysninger til AL Finans, kan det dog betyde, at AL Finans ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse tilfælde kan det betyde, at dit kundeforhold må ophøre. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen eller for at indgå aftale med dig.

Det er vigtigt, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os, når der sker ændringer.

Såfremt vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, kan du ikke fravælge dette, såfremt der er tale om cookies der er nødvendige for at benytte vores hjemmeside. 

Følsomme personoplysninger og oplysninger om strafbare forhold

AL Finans indsamler og behandler følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, for eksempel en mail, betragter vi det som dit samtykke til, at AL Finans kan gemme oplysningerne.

Hvis du har et hverv der gør dig til en politisk eksponeret person, vil vi i visse tilfælde modtage oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold og/eller politiske overbevisning. Disse oplysninger behandler vi med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra e, vedr. oplysninger der er offentliggjort af den registrerede selv.

Derudover behandler vi oplysninger om eventuelle offentligt kendte strafbare forhold som kunder, eller kunderelationer måtte være tilknyttet. Dette gør vi for at leve op til reglerne for forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering. Grundlaget for denne behandling er derfor, at vi har en berettiget interesse heri, som overstiger hensynet til din interesse i, at disse oplysninger ikke bliver behandlet, jf. databeskyttelsesloven § 8, stk. 3.  

Fra tredjeparter

AL Finans indhenter oplysninger fra internationale informationsudbydere, offentlige myndigheder og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Der indhentes eksempelvis oplysninger i CPR-registret, CVR-registret, virk.dk og sanktionsregistre fra EU eller FN (jf. Udenrigsministeriets oversigt over sanktioner) eller lignende (f.eks. amerikanske myndigheder som OFAC).

For at kreditvurdere dig inden du bliver kunde og eventuelt også løbende i kundeforholdet, indhenter AL Finans kreditmæssige oplysninger der er registreret om dig i AL Finans koncernforbundne selskaber (hvis du har givet samtykke eller behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse), kreditoplysningsbureauer, offentlige registre og regnskaber, kontoposteringer fordelt på kategorier fra din bank, skat og advarselsregistre.

AL Finans modtager oplysninger fra koncernselskaber ved disses underretning til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet efter hvidvasklovgivningen. AL Finans videregiver desuden tilsvarende oplysninger til koncernselskaber.

AL Finans modtager oplysninger om dig fra koncernselskaber og samarbejdspartnere herunder korrespondentbanker, andre pengeinstitutter og udbydere af digitale betalingsløsninger, hvis du har givet dit samtykke, eller behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse.

Der kan, ved indgåelse af aftale om finansiering af et køretøj eller ved skade på et finansieret køretøj eller skade på andres køretøj ved brug af finansieret køretøj, indhentes personoplysninger fra forsikringsselskaber.

Derudover modtager vi oplysninger om køretøjer der ansøges finansiering til fra flere forskellige tredjeparter, for blandt andet at kontrollere værdien af køretøjet.

Ved brug af vores hjemmeside, modtager AL Finans digitale analyser der indeholder persondata fra analysebureau.

Ved bedømmelse af AL Finans gennem eksterne brugeranmeldelseshjemmesider vil AL Finans behandle oplysninger om dig herfra. 

Opbevaring af dine personoplysninger

AL Finans opbevarer kun dine oplysninger, så længe de er relevante og nødvendige i forhold til de formål, som ligger til grund for indsamlingen, behandlingen og/eller opbevaringen af dine oplysninger.

Efter hvidvaskloven og bogføringsloven opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer indtil udgangen af et år, samt de 5 efterfølgende år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse.

AL Finans gemmer de personoplysninger, som du har afgivet med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til 9 måneder, selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør AL Finans for at sikre sig mod svig og dokumentere vurderingen af kunderne. Opbevaringsperioden kan forlænges, hvis markedsforholdene tilsiger en længere periode, fx i perioder med lang leveringstid på biler.

I forbindelse med data der videregives til ekstern IT-leverandør ved udsendelse af brugerundersøgelser, gemmes disse oplysninger i 3 måneder efter udsendelse.

Når der ved besøg på vores hjemmesider bliver lagret cookies, vil der ved de fleste tilfælde kun blive behandlet personoplysninger gennem en kortere periode. Nogle cookies vil dog kunne være aktive i op til 2 år efter besøget på hjemmesiden. De forskellige slettefrister for cookies kan læses i informationsteksten der kommer fra ved oplysning om/accept af cookies.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil dine oplysninger der behandles i denne forbindelse blive slettet med det samme når du har afmeldt nyhedsbrevet.

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om dig

AL Finans kan kun behandle dine personoplysninger, når der er retsgrundlag for behandlingen (lovlig grund).

Retsgrundlaget for AL Finans’ behandling vil være et af følgende:

 • Overholdelse af en retlig forpligtelse i henhold til den finansielle regulering samt anden lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, herunder
  • Lov om finansiel virksomhed
  • Lov om forbrugslånsvirksomhed
  • Hvidvaskloven
  • Skatteindberetningsloven
  • Bogføringsloven
  • Betalingsloven
  • Databeskyttelsesloven
  • Nationalbankloven
 • Behandlingen er nødvendig til opfyldelse af aftaler mellem dig og AL Finans om produkter og ydelser, som AL Finans stiller til rådighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Du har givet dit samtykke til, at AL Finans må behandle dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse for AL Finans, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. I disse tilfælde vil behandlingen dog kun finde sted, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud for AL Finans’ legitime interesse. Dette vil eksempelvis være tilfældet ved:
  • forebyggelse af misbrug og tab
  • styrkelse af it- og betalingssikkerheden
  • direkte markedsføring.

Videregivelse af oplysninger om dig

AL Finans’ ansatte har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger.

Til tredjeparter

I det omfang, AL Finans er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, videregiver AL Finans oplysninger om dig til offentlige myndigheder, herunder til

 • Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet i henhold til hvidvaskloven og
 • Skatteforvaltningen i henhold til skatteindberetningsloven og reglerne om registreringsafgift.
 • Tinglysningsretten for at tinglyse skift i relevante forhold og eventuelle rettigheder.

Derudover udveksler AL Finans oplysninger internt i koncernen og med eksterne samarbejdspartnere, når der er mulighed for det i lovgivningen, f.eks. i henhold til lov om finansiel virksomhed eller hvidvaskloven, hvis du har givet dit samtykke, eller behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse.

Dette inkluderer deling af kreditmæssige oplysninger internt i koncernen og at vi slår dig og/ eller den finansierede genstand op i forskellige databaser, for at overholde kravene i lovgivningen omkring forebyggelse af hvidvask og finansiering af terror, opfylde kravene om kreditværdighedsvurdering samt vurdere om du/virksomheden i øvrigt opfylder vores kreditmæssige krav. Vi indhenter i denne forbindelse også detaljerede oplysninger om din økonomi, både fra din bank og fra skatteforvaltningen, gennem en ekstern systemleverandør. Dette vil ske på baggrund af samtykke.

Derudover videregiver vi kontaktoplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med tilbud om tilkøb af forsikringer. Endvidere udveksles personoplysninger, herunder oplysninger om cpr-nummer, samt oplysninger om eventuelle præmierestancer og skader med det forsikringsselskab, hvori udstyret, der er finansieret eller ejet af AL Finans, er forsikret og/eller AL Finans har noteret panthaverdeklaration. Disse kategorier af oplysninger kan desuden udveksles med det forsikringsselskab, hvori AL Finans måtte have tegnet panthaverinteresseforsikring. Vi vil også videregive dine oplysninger til det forsikringsselskab vi samarbejder med, hvis du i forbindelse med en leasingsaftale har tilvalgt forsikring.

AL Finans er forpligtet til at videregive oplysninger om dig og dine låne- og kreditforhold til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven og lov om finansiel virksomhed med henblik på overvågning af den finansielle stabilitet.

Misligholder du dine forpligtelser over for AL Finans, kan AL Finans indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Såfremt det er relevant for opfyldelse af aftalen eller behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse videregiver vi personoplysninger til leverandøren/forhandleren af køretøjet.

For at kunne opfylde vores aftaler, f.eks. hvis du har bedt os overføre et beløb til andre, for at kunne tilbagebetale beløb mv., så videregiver AL Finans de oplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen, herunder til vores egen bank.

For at gennemføre aftalen og kundeservice løbende er det desuden nødvendigt at lagre personoplysninger, kopi af aftaler, dialog mv. i forskellige IT-systemer, hvorfor data også videregives til leverandørerne af de forskellige systemer.

Såfremt der er afgivet kaution for forpligtelserne i henhold til en aftale indgået med AL Finans, kan oplysning om aftalens forløb, herunder om eventuel misligholdelse, videregives til kautionisten.

Hvis du som forhandler er medlem af vores loyalitetsklub, videregiver vi oplysninger til vores systemudbyder, der faciliterer medlemskabet af denne klub.

Hvis det, uheldigvis og mod forventning, skulle være relevant at du som erhvervskunde skulle gå konkurs eller du som privatkunde skulle gå bort, vil vi videregive personoplysninger til skifteret/bobestyrer mv.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil dine oplysninger du har afgivet i denne forbindelse blive behandlet hos vores leverandør af IT system der håndterer administrationen af nyhedsbrevene.

For at udsende tilfredshedsmålinger vil AL Finans videregive dine oplysninger til leverandøren af IT system der foretager disse undersøgelser.

Når du benytter vores hjemmeside vil vi videregive personoplysninger om dig videre til et analysebureau.

Derudover kan vi, efter aftale med dig, videregive dine personoplysninger i forbindelse med erhvervsleasing, til andre leasingudbydere der kunne være relevante.

I forbindelse med opsigelse/udløb af en leasingaftale, vil vi videregive personoplysninger til auktionssite, hvor køretøjet eventuelt vil blive solgt.

Hvis det skulle være relevant at inkludere dig på vores sociale medier i forbindelse med din kundehistorie, anmeldelse eller deltagelse i konkurrence eller lignende, vil du først blive hørt om dette. I denne forbindelse vil dine personoplysninger blive videregivet til det sociale medie.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande

AL Finans overfører personlysninger til virksomheder, der videregiver, eller har underdatabehandlere i tredjelande, dvs. lande uden for EU og EØS. Du kan finde en liste over disse virksomheder og lande der bliver overført oplysninger til, på denne side: https://alfinans.dk/behandling-af-persondata/tredjelande.

Her er det også angivet, hvilke foranstaltninger vi har foretaget for at sikre beskyttelsesniveauet for disse personoplysninger, hvis dette har været nødvendigt.

Dine rettigheder

Ret til indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger AL Finans behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad AL Finans anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe AL Finans opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Retten til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om og hvilke oplysninger vi har noteret i forbindelse med undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvaskloven. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter Hvidvasksekretariatet eller hvilke oplysninger vi videregiver til dem ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.  Retten til indsigt kan også være begrænset på grund af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til AL Finans’ forretningsgrundlag og forretningspraksis, knowhow, forretningshemmeligheder, interne vurderinger og materiale.

Ret til at få rettet eller slettet dine personoplysninger

Hvis de oplysninger, som AL Finans behandler om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Medmindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende har du ret til, at AL Finans’ behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om AL Finans’ legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis AL Finans har videregivet forkerte oplysninger om dig, vil AL Finans sørge for at rette fejlen.

Begrænsning af behandling af dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i AL Finans. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må AL Finans fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis AL Finans behandler oplysningerne om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til AL Finans, udleveret i et elektronisk format eller videresendt til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Retten til dataportabilitet gælder dog kun i det omfang, dette ikke krænker andres rettigheder.

Indsigelse mod behandling

Hvis AL Finans behandler oplysninger om dig under henvisning til en legitim interesse fra AL Finans’ side, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, eller behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan derudover til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte markedsføring.

Profilering og automatiske afgørelser

AL Finans foretager i visse tilfælde automatisk evaluering af dine personoplysninger, f.eks. automatisk analyse af dine økonomiske forhold og præferencer. Dette sker, hvis AL Finans f.eks. skal lave en lovpligtig kreditscore (hvor kunderne tildeles en karakter ud fra fastsatte økonomiske kriterier, for at vurdere AL Finans’ økonomiske stabilitet), kreditværdighedsvurdering (hvor AL Finans vurderer kundens samlede gæld, indkomst og udgifter for ud fra lovgivningsmæssige krav at vurdere, om kunden har råderum i sin økonomi til at betale de konkrete ydelser) eller for at målrette AL Finans’ markedsføring til dig – enten gennem cookies eller i forbindelse med nyhedsbreve.

AL Finans anvender i visse tilfælde automatiske afgørelser. Dette gør vi i de tilfælde hvor et angivet CPR-nr. ikke kan genkendes i CPR-registret, hvis en kunde er registreret i visse advarselsregistre og/eller hos kreditoplysningsbureauer, eller hvis der på en person er registreret udlæg. Du har i disse tilfælde mulighed for at få indsigt i hvordan afgørelsen er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af den automatiske vurdering.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, ved at kontakte AL Finans på gdpr@al-finans.dk.  

Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagekaldelsen.

Du skal dog være opmærksom på, at AL Finans derefter muligvis ikke vil være i stand til at tilbyde dig AL Finans’ produkter eller ydelser. Selvom du har tilbagekaldt et samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde stadig kan behandle dine oplysninger, f.eks. hvis det er nødvendigt for at gennemføre en aftale, som AL Finans har indgået med dig, grundlaget for behandlingen er legitim interesse eller fordi AL Finans er forpligtet til det efter lovgivningen.

 

 

Databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte AL Finans’ på gdpr@al-finans.dk. Derudover kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@al-bank.dk

Hvis du er utilfreds med AL Finans’ behandling af dine personoplysninger, kan du klage til AL Finans ved at rette henvendelse til jura@al-finans.dk. Du har desuden mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00, eller via www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på AL Finans

AL Finans
gdpr@al-finans.dk
CVR-nr. 31433428
Sluseholmen 2
43 43 49 00
www.alfinans.dk